5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. ΟΠΕΚΑ Οδηγός προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων – ειδικά για αυτισμό

 

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

 

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ (με ή χωρίς Νοητική Στέρηση) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

 

 

2. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία (Β.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

 

1. Δικαιούχοι:

άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή* ότι έχουν ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13.

 

*Αρμόδιες Υγειονομικές  Επιτροπές  Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας είναι :

  • – τα ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13
  • – οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με το Άρθρο 1 N. 4331/2015 /ΦΕΚ A 69/02.07.2015

 

2. Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους  ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (313 ευρώ σήμερα). Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας. Η ως άνω σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται στα εν λόγω τέκνα, αποκλειστικά για την αναπηρία τους και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα ή ορφανική σύνταξη  σε τέκνο.

 

β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

  • – δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν
  • – έχουν αναπηρία από ψυχική πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2716/1999 (βλ. Ν.Β. κατηγορία 5.4).

 

3. Προϋποθέσεις χορήγησης:

αΝα μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό  πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία (π.χ. οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, οικονομική ενίσχυση παραπληγικών–τετραπληγικών, οικονομική ενίσχυση για αιματολογικά νοσήματα κτλ).    

β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.

γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313 € μηνιαίως.

 

 

 

3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (Β.Ν.Υ.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

 

1. Δικαιούχοι

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)σύμφωνα ΥΑΔ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019, όπωςκρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή*

 

*Αρμόδιες Υγειονομικές  Επιτροπές  Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας είναι :

  • – τα ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13
  • – οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με το Άρθρο 1 N. 4331/2015 /ΦΕΚ A 69/02.07.2015

 

2. Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα που δεν λαμβάνουν για την αναπηρία άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή ) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ (ΦΕΚ Β’, 353/1998), ήτοι 360€ μηνιαίως, σύμφωνα με το αρ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010 της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

έχουν αναπηρία από ψυχική πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N.2716/1999 (βλ. Ν.Β. κατηγορία 5.4).

 

3. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή ) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ (ΦΕΚ Β’, 353/1998),  ήτοι 360€ μηνιαίως, σύμφωνα με το αρ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010 της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

 

 

 

4. Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων και λήψη επιδομάτων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4488/2017 «Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων» ΑμεΑ που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, μπορούν να αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη χωρίς διακοπή ή περικοπή των παροχών που λαμβάνουν (σύνταξη λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, προνοιακό ή άλλο επίδομα ή νοσήλειο) (παρ. 1.α), ούτε επηρεάζεται η κρίση περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία από τα Κ.Ε.Π.Α. (παρ. 1.β).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4331/2015 τα ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 εργάζονται σε    Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή (όπως σύνταξη γήρατος), δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ. ή στις ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.