Άρθρο 1595: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 1595: Λόγοι αποκλεισμού

Δεν διορίζεται επίτροπος:

1. αυτός που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. ο ενήλικος, για τον οποίο έχει διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, σύμφωνα με το άρθρο 1672.
3. όποιος αποκλείστηκε από την επιτροπεία με διάταξη τελευταίας βούλησης εκείνου που δικαιούται να υποδείξει το πρόσωπο του επιτρόπου.

Κοινοποίηση του άρθρου