Ν.4430/2016 ΦΕΚ 205/31.10.2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Ν.4430/2016 ΦΕΚ 205/31.10.2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 3 παρ.1: «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι: β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).

Άρθρο 3 παρ. 3 & άρθρο 9: O φορέας τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις και  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς αυτούς.

Άρθρο 5: Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα.

Άρθρο 11: Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις.

Άρθρο 14 παρ 2. αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – Ν.4430/2016 ΦΕΚ Α’ 205/2016

Κοινοποίηση του άρθρου