Όροι Χρήσης

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο δικτυακός τόπος https://dikaioma.autismthessaly.gr/ με το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών ανήκει και είναι διαθέσιμος αποκλειστικά από το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας (εφεξής ο Σύλλογος).

 

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς τη χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης και είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες/χρήστες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, διαφορετικά οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των μεταδεδομένων και των εργαλείων που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, ο σχεδιασμός αυτού, τα σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία, ανήκουν αποκλειστικά στο Σύλλογο υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

 

β. Το όνομα χώρου είναι νόμιμα καταχωρισμένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

γ. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Συλλόγου η οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τού ως άνω δικτυακού τόπου.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ο Σύλλογος παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, είναι ελεύθερα πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ιών ή άλλων επιζήμιων συστατικών.

 

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ιστότοπου, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο ελεύθερο περιεχόμενο με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.

 

Οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του Συλλόγου στην περίπτωση αυτή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων :

 

α) είναι γενικής φύσης μόνο και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων,

β) δεν είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητικές, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, αν και γίνεται διαρκής προσπάθεια γι’ αυτό,

γ) χρησιμοποιούνται πληροφορίες από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους ο Σύλλογος δεν έχει τον έλεγχο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και

δ) δεν αποτελούν επαγγελματική ή νομική συμβουλή (αν ο χρήστης χρειάζεται ειδικές συμβουλές, πρέπει πάντα να απευθύνεται σε ειδικούς).

 

Συνεπώς, με την χρήση της βάσης δεδομένων ο χρήστης αποδέχεται τα εξής :

 

Ο Σύλλογος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της βάσης δεδομένων.

Ο Σύλλογος δεν εγγυάται όμως, ούτε την πληρότητα των νομικών πληροφοριών, ούτε την ακρίβεια αυτών, ούτε την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας της βάσης δεδομένων για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή.

 

Ο χρήστης αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη φύση της βάσης δεδομένων ως έργου και επομένως το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους, παράλειψης ή αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας, οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές, παραμένοντας συγχρόνως, ο ίδιος, μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών.

 

Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι ο Σύλλογος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του χρήστη ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου και αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, κυρίως δοθέντος ότι το σύνολο των περιεχόμενων στη βάση δεδομένων πληροφοριών προέρχεται από εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους η βάση δεδομένων δεν έχει τον έλεγχο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο χρήστης παραιτείται, δυνάμει των όρων του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος (ρήτρας αποποίησης ευθύνης), κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

 

Ευνόητο επίσης είναι ότι ο  Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της βάσης δεδομένων ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων.

 

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη λειτουργία της βάσεις δεδομένων ή να διακόπτει τη λειτουργία της για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και από τις τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

 

 

COOKIES

 

Πολιτική Cookies

Για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε cookies τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας.