4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2716/99 οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας λειτουργούν, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, οι Υγειονομικές Περιφέρειες διαιρούνται σε Τομείς Ψυχικής Υγείας (Το. Ψ.Υ.), με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά, στους οποίους εντάσσονται Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) είναι :

 

α) Τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία.

 

β) Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338/ΦΕΚ 2289/11-6-2019 και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με τα παραρτήματά του σύμφωνα με την ΥΑ Α4β/Γ.Π.οικ.67300/ΦΕΚ 3172/Β/12-9-2017 παρέχουν κυρίως:

 1. Υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης.
 2. Υπηρεσίες χορήγησης και παρακολούθησης της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
 3. Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης τού ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειάς του.
 4. Υπηρεσίες πιστοποίησης για επιδόματα.
 5. Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανάγκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων.
 6. Υπηρεσίες συνεργασίας και διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας και πρόνοιας.
 7. Υπηρεσίες ημερήσιας κυρίως φροντίδας, αλλά και βραχείας εκούσιας νοσηλείας, εφόσον το Κέντρο Ψυχικής Υγείας διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο Τμήματα, η λειτουργία των οποίων προσδιορίζεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 8. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματιών υγείας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού τού Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
 9. Υπηρεσίες διερεύνησης και διαπίστωσης αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.4823/2021.

 

γ) Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) που σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/ΦΕΚ 2289/11-6-2019 παρέχουν κυρίως Υπηρεσίες:

 1. πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και στήριξης για τις οικογένειες τους
 2. πιστοποίησης για επιδόματα
 3. Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανάγκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων
 4. συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς
 5. συνεργασίας με την Εκπαίδευση και πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών (σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.4823/2021)
 6. εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας όλων των ειδικοτήτων ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού

 

δ) Οι Κινητές Μονάδες

Παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας ή ειδικής φροντίδας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον τομέα ψυχικής υγείας.  Σύμφωνα με άρθρο 11 επιτρέπεται η λειτουργία και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το πλαίσιο και ο καθορισμός κριτηρίων για έγκριση σκοπιμότητας και άδεια λειτουργίας καθορίζεται από την Υπ. Απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 όπως ισχύει.

 

ε) Οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 /ΦΕΚ 199/Α/14-9-2000 νοσηλεύονται αποκλειστικά ψυχικά πάσχοντες και σύμφωνα με ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ/Β/4898 2018) Τροπ. ΥΑ 2018 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ» για τις συμβεβλημένες ψυχιατρικές Κλινικές ορίζεται κλειστό ημερήσιο νοσήλιο.

 

στ) Οι Στεγαστικές Δομές: οικοτροφεία – ξενώνες – προστατευμένα διαμερίσματα, Φιλοξενούσες Οικογένειες

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.2716/99 τα οικοτροφεία – ξενώνες – προστατευμένα διαμερίσματα είναι στεγαστικές δομές για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2716/99 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, Προστατευμένων Διαμερισμάτων, Οικοτροφείων, Ξενώνων.

Το πλαίσιο και ο καθορισμός κριτηρίων για έγκριση σκοπιμότητας και άδεια λειτουργίας καθορίζεται από την Υπ. Απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 όπως ισχύει.

 • ΞΕΝΩΝΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ. {876 ΦΕΚ Β 661 2000) ο ξενώνας φιλοξενεί άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη (παρ.1). Ειδικότερα, τα Οικοτροφεία και οι Ξενώνες αναπτύσσουν δραστηριότητες Κοινωνικής Αποκατάστασης και συμμετέχουν από κοινού με άλλα νομικά πρόσωπα της περιοχής τους σε δραστηριότητες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, καθώς και κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.2716/1999). Οι ξενώνες ανάλογα με το χώρο εγκατάστασής τους χωρίζονται σε ενδονοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς (παρ. 3 άρθρο 3 της ΥΑ Α3α//2000) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2716/1999 επιτρέπεται η λειτουργία Ξενώνων και Οικοτροφείων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι Ξενώνες και τα Οικοτροφεία Παιδιών ή Εφήβων προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον μακριά από την οικογένεια, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες θεραπείας τους και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα, κατά την περίοδο εκείνη, τα άτομα αυτά να ενταχθούν σε Φιλοξενούσες Οικογένειες (άρθρο 6).

 • ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000) στο  Οικοτροφείο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000) το προστατευμένο διαμέρισμα είναι χώρος στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα δεν υπερβαίνει τα έξι. Έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση.

 • ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (άρθρο 14 της ΚΥΑ 19353/19/10/2001 ΦΕΚ 1433 /22 /10/ 2001)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000)  εποπτεύονται από τα νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και τις Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, και έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε κατάλληλες οικογένειες.

 

ζ) Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης (Κέντρα Ημέρας Κ.Η.)

Σύμφωνα με το  άρθρο 4 της ΥΑ Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 ΦΕΚ/Β/2444/2009 το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και τις οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποίες εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών του (ιδιαίτερα με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης τους) είτε ως θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς πόρους. Το πλαίσιο και ο καθορισμός κριτηρίων για έγκριση σκοπιμότητας και άδεια λειτουργίας καθορίζεται από την Υπ. Απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 όπως ισχύει.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για άτομα με ΔΑΦ (εδάφιο 6) τα Κ.Η. παρέχουν υπηρεσίες και προγράμματα:

 1. Διάγνωσης /Αξιολόγησης /Θεραπευτικού σχεδιασμού /Εκτίμησης οικογένειας και συνθηκών περιβάλλοντος.
 2. Σχεδιασμού εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης και παρακολούθησης της πορείας του ατόμου.
 3. Παροχής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων και εξειδικευμένα πρώιμης παρέμβασης για νήπια με ΔΑΦ.
 4. Συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας στο Κέντρο Ημέρας ή και στο σπίτι.
 5. Προετοιμασίας για Ένταξη σε εκπαιδευτικό / εργασιακό πλαίσιο (ανάλογα με την ηλικία του ωφελούμενου).
 6. Διασυνδετικής συνεργασίας με άλλους φορείς των τομέων Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

 

η) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2716/99 αποβλέπουν στην κοινωνικά οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

 

 

 

2. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΥΑ 80100_101202_2021 ΦΕΚ Β’ 6282/29-12-2021      

 

Με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την Διάγνωση και Πιστοποίηση Ποσοστού Αναπηρίας από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας – το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις  Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) κλπ (βλ. υποκατηγορία 4.5) –  και αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο.

 • Κριτήρια Διάγνωσης/Ποσοστό Αναπηρίας

Στα πλαίσια αυτά ο προσδιορισμός της πάθησης με κωδικό 11.9 Διαταραχές αυτιστικού φάσματος F84, [F84.0(αυτισμός παιδικής ηλικίας), F84.1(άτυπος αυτισμός), F84.5(σύνδρομο Asperger)] και κύρια διάγνωση Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος ή άλλως Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης ή άλλως Αυτισμό ή άλλως σύνδρομο Asperger γίνεται με σαφή κριτήρια: α) με βάση την αξιολόγηση Νοημοσύνης, β) ρητά καταγεγραμμένους Προσδιοριστές Λειτουργικότητας, Κοινωνική επικοινωνία, Επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές, Περιορισμένα ενδιαφέροντα, Προσαρμοστική λειτουργικότητα γ) Προσδιοριστές βαρύτητας/ σοβαρότητα της Διαταραχής ανάλογα με τον απαιτούμενο Βαθμό Υποστήριξης, αποδίδοντας στα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος  ποσοστό αναπηρίας από 50%-80%.

 • Επ’ αόριστον/ισόβια ισχύς

Ορίζεται ότι το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζεται ισοβίως (και σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 84045 / ΦΕΚ 5074 /2-11-2021 επ’ αόριστον) στην ηλικία των 17 ετών και σε συνδυασμό με την ΥΑ 80100_101202_2021 ΦΕΚ Β’ 6282/29-12-2021 (βλ. 4.5. a) ανεξάρτητα από τον αριθμό των προηγηθεισών κρίσεων εφόσον υπάρχει τεστ νοημοσύνης.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα υπολειπόμενης συνολικής λειτουργικότητας (συνύπαρξη με σοβαρή ή Βαριά ΝΥ (και με αδρό προσδιορισμό), προβλήματα λόγου, αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, παρουσία εμμονικών συμπεριφορών, συννοσηρότητα κλπ.) υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού επ’ αόριστον από την ηλικία από 7-17 ετών.

 

 

 • Υπαγωγή στις παθήσεις για απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ΚΥΑ Α.1235 / ΦΕΚ Τεύχος B’ 5083/04.11.2021 με αντιστοίχιση των παθήσεων στον ΕΠΠΠΑ γίνεται η Υπαγωγή στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (για απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας, κάρτα στάθμευσης, απαλλαγή από διόδια).

 

 

3. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ Β 4898 2018)

Στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, αναφέρονται αναλυτικά ανά άρθρο το σύνολο των παροχών στους δικαιούχους του Οργανισμού ΚΑΙ ειδικότερα για τα άτομα με ΔΑΦ :

Στο Άρθρο 5 σχετικά με ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στο Άρθρο 7 σχετικά με ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο Άρθρο 11 σχετικά με ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο Άρθρο 27 σχετικά με ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Στο Άρθρο 28 σχετικά με ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Στο Άρθρο 29 σχετικά με ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.)

Στο Άρθρο 30 σχετικά με ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Στο Άρθρο 31 σχετικά με ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Α.Δ.)

 

Στο Άρθρο 45 σχετικά με  ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 • Ειδικές θεραπείες (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) παιδιών και εφήβων παρέχονται με θεραπευτικές πράξεις ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 45 για τις ΔΑΦ παρέχονται μέχρι 4 είδη θεραπειών μηνιαίως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον περιεχόμενο Πίνακα του Παραρτήματος στο   άρθρο 45 «Ειδικές Θεραπείες παιδιών και εφήβων» στην ΥΑ 47305 ΦΕΚ 5571/2018 καθορίζονται υπό τον όρο «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές»   ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών ανά είδος θεραπείας, η απαραίτητη ειδικότητα γνωματεύοντος ιατρού, η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.

Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 12 του άρθρου 45 και την παρ. 9 της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 Τροπ. (1η), της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β’ 4898) /ΦΕΚ 889/14 -3-19 προβλέπεται η παράταση παροχής των θεραπευτικών πράξεων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για τα ενήλικα άτομα με ΔΑΦ από τα κέντρα ειδικών θεραπειών και από ιδιώτες θεραπευτές.

Στα άρθρα 39-42 σχετικά με ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Θεραπείες Ενηλίκων (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

Στην παρ. 9 της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 Τροποποίηση (1η), της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β’ 4898) /ΦΕΚ 889/14 -3-19 σε ενήλικα άτομα με ΔΑΦ (που δεν λάμβαναν Ειδικές Θεραπείες με θεραπευτικές πράξεις ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ως ανήλικοι και έτσι δεν δικαιούνται παράταση της παροχής αυτών στην ενήλικη ζωή), η παροχή των Θεραπειών Ενηλίκων που ορίζονται στα άρθρα  39-42 της ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ/Β/4898/2018 ΕΚΠΥ. Από αυτές τις θεραπείες δεν προβλέπεται να παρέχονται θεραπείες Ψυχοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας στα ενήλικα άτομα με ΔΑΦ, σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτημάτων των  ΥΑ1509/515/19-11-2018 ) και ΥΑ 45979/ 2018. . Μόνο Λογοθεραπείες προβλέπεται να παρέχονται στα ενήλικα άτομα με ΔΑΦ με βάση τον πίνακα της ΥΑ 1510/515/19-11-2018 ΦΕΚ_Β_1147_ 5-4-2019: Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 41 «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ. Β’4898/2018) όπου περιλαμβάνεται (σελ.14114) ο κωδικός F84 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

Στα άρθρα 39-42 της ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ/Β/4898/2018 ΕΚΠΥ ορίζονται ανά είδος Θεραπείας οι εγκεκριμένοι πάροχοι που εκτελούν τις θεραπείες, ο αριθμός των μηνιαίων συνεδριών, ο τρόπος και το ποσό αποζημίωσης (15 ευρώ) ανά συνεδρία.

 

Στο Άρθρο 37 σχετικά με ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ατόμων με βαρείες αναπηρίες)

 • Οδοντιατρική Περίθαλψη

Σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ/Β/4898/2018, ο Οργανισμός αποζημιώνει την οδοντιατρική περίθαλψη που διενεργείται σε δημόσιες δομές, ατόμων με βαρείες αναπηρίες όπως αυτισμό που η αντιμετώπιση τους απαιτεί χορήγηση γενικής ή περιοχικής αναισθησίας ή μέθης.

 

 

4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΥΑ ΕΜΠ//2012 (ΥΑ ΕΜΠ5 ΦΕΚ Β 3054 2012)

Στο άρθρο 17 παρ. 2.Β του  προ ισχύσαντα ΕΚΠΥ (2012) ορίζεται ως  μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό αποζημίωσης τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα  σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-Αυτισμός, για λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία – ή θεραπεία συμπεριφοράς και συμβουλευτική γονέων.

 

 

 

5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

a. ΚΕΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2.1 της ΥΑ 83779_2022_ΦΕΚ_Β_4830_13-9-2022 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) έργο των Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. είναι : β) ο χαρακτηρισμός των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία, γ) ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), δ) ο καθορισμός του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται, ε) ο καθορισμός της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας, στ) η κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγής της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1. της ΥΑ 83779_2022 οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. διακρίνονται σε:

(α) Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

(β) Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

(γ) Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

(δ) Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α (ε) Διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α (στ) Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας πιστοποίησης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

 • Στάδια της ψηφιακής διαδικασίας πρωτοβάθμιας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. – Υποβολή αίτησης

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΑΠ 85093_15.09.2022 και τα άρθρα 111,112 του Ν. 4961/2022 μετά την 16/9/2022, η υγειονομική κρίση για την πιστοποίηση αναπηρίας από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που υπάγονται στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται  με τα άρθρα 102 (Εθνική Πύλη Αναπηρίας) & 103 (Ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας) του Ν. 4961/2022.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4961/2022 τα στάδια της ψηφιακής διαδικασίας πρωτοβάθμιας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι:

α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (taxisnet) ή/και εφόσον χρειάζεται, με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα σημεία εξυπηρέτησης του e-Ε.Φ.Κ.Α, τις Γραμματείες των ΚΕΠΑ με χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης (Εγκύκλιος ΑΠ 85093/2022).

β) μετά την υποβολή της αίτησης και την λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου, κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου από τον αρμόδιο ιατρό.

γ) μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ορισμός της αρμόδιας επιτροπής και της ημερομηνίας εξέτασης του ενδιαφερομένου και ενημέρωσή του με γραπτό μήνυμα (SMS) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

δ) έκδοση της  Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

ε) έκδοση Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α..

Σύμφωνα με την παρ. 6. Η Γ.Α.Π.Α. ορίζει τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας, τις διαπιστωθείσες παθήσεις του ενδιαφερομένου, το ποσοστό ιατρικής αναπηρίας του καθώς και τις συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την παρ. 9. κατά της Γ.Α.Π.Α.  ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. σε αυτόν.

 

 • Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1. της ΥΑ 83779_2022 προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας πιστοποίησης γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. στον αιτούντα. Ως ημέρα κοινοποίησης νοείται η ημερομηνία αποστολής της Γ.Α.Π.Α. στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη ή η ημέρα παραλαβής της Γ.Α.Π.Α. από Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., η οποία καταχωρείται από τον υπάλληλο στο σύστημα, σε περίπτωση πολιτών που υπέβαλαν αίτηση μέσω αυτών.

Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., όπως έπρατταν μέχρι σήμερα, αλλά χωρίς την καταβολή παράβολου, μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσής και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.

 

 • Αξιολόγηση επ’ αόριστον χαρακτηρισμός «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία», κατηγορίες των παθήσεων για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας, υπαγωγή στον Πίνακα Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων για περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, κατηγορίες παθήσεων που απολαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2. η Γ.Α. περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: (δ) τις παθήσεις που πιστοποιήθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στον Ε.Π.Π.Π.Α., ii. το αποδιδόμενο αυτοτελές ποσοστό αναπηρίας, iii. την περιγραφή της πάθησης βάσει του Ε.Π.Π.Π.Α v. τον κωδικό βάσει της ταξινόμησης ICD, xii. εάν η πάθηση χαρακτηρίζεται ως μη αναστρέψιμη, με αυτοτελές ποσοστό αναπηρίας αποδιδόμενο επ’ αόριστον, (ε) το συνολικό αποδιδόμενο ποσοστό αναπηρίας (στ) την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της Γ.Α. (διάρκεια), (ζ) σήμανση ή καταχώριση στοιχείων ειδικότερων ιατρικών κρίσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά: iii. τον χαρακτηρισμό «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα/εργασία» και χρόνο επέλευσης αυτού, iv. την κάλυψη ιατρικών κριτηρίων για χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, v. τον χαρακτηρισμό «ανάγκη συμπαράστασης ετέρου προσώπου vii. σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου στις κατηγορίες των παθήσεων για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας, viii. σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου στον Πίνακα Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, ix. σήμανση για υπαγωγή του αξιολογούμενου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων που απολαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές, όπως του ν. 1798/1988 (άρθρο 16).

 

 

b. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν.4058/2012, οι ανωτέρω Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους (συμπεριλαμβανομένων του χαρακτηρισμού ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία, του  καθορισμού ποσοστού αναπηρίας, του καθορισμού της Διάρκειας της αναπηρίας).

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 105 «Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία» του Ν. 4961/2022 άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας, που έχει εκδοθεί από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,  καταγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Σύμφωνα με την παρ. 2 Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διασυνδέεται με δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία και έχουν πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση τους.