4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2716/99 οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας λειτουργούν, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, οι Υγειονομικές Περιφέρειες διαιρούνται σε Τομείς Ψυχικής Υγείας (Το. Ψ.Υ.), με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά, στους οποίους εντάσσονται Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) είναι :

 

α) Τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία.

 

β) Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338/ΦΕΚ 2289/11-6-2019 και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με τα παραρτήματά του σύμφωνα με την ΥΑ Α4β/Γ.Π.οικ.67300/ΦΕΚ 3172/Β/12-9-2017 παρέχουν κυρίως:

 1. Υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης.
 2. Υπηρεσίες χορήγησης και παρακολούθησης της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
 3. Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης τού ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειάς του.
 4. Υπηρεσίες πιστοποίησης για επιδόματα.
 5. Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανάγκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων.
 6. Υπηρεσίες συνεργασίας και διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας και πρόνοιας.
 7. Υπηρεσίες ημερήσιας κυρίως φροντίδας, αλλά και βραχείας εκούσιας νοσηλείας, εφόσον το Κέντρο Ψυχικής Υγείας διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο Τμήματα, η λειτουργία των οποίων προσδιορίζεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 8. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματιών υγείας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού τού Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
 9. Υπηρεσίες διερεύνησης και διαπίστωσης αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.4823/2021.

 

γ) Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) που σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/ΦΕΚ 2289/11-6-2019 παρέχουν κυρίως Υπηρεσίες:

 1. πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και στήριξης για τις οικογένειες τους
 2. πιστοποίησης για επιδόματα
 3. Ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανάγκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων
 4. συνεργασίας με Υπηρεσίες και Φορείς
 5. συνεργασίας με την Εκπαίδευση και πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών (σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.4823/2021)
 6. εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας όλων των ειδικοτήτων ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού

 

δ) Οι Κινητές Μονάδες

Παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας ή ειδικής φροντίδας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον τομέα ψυχικής υγείας.  Σύμφωνα με άρθρο 11 επιτρέπεται η λειτουργία και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ε) Οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 /ΦΕΚ 199/Α/14-9-2000 νοσηλεύονται αποκλειστικά ψυχικά πάσχοντες και σύμφωνα με ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ/Β/4898 2018) Τροπ. ΥΑ 2018 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ» για τις συμβεβλημένες ψυχιατρικές Κλινικές ορίζεται κλειστό ημερήσιο νοσήλιο.

 

στ) Οι Στεγαστικές Δομές: οικοτροφεία – ξενώνες – προστατευμένα διαμερίσματα, Φιλοξενούσες Οικογένειες

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.2716/99 τα οικοτροφεία – ξενώνες – προστατευμένα διαμερίσματα είναι στεγαστικές δομές για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2716/99 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, Προστατευμένων Διαμερισμάτων, Οικοτροφείων, Ξενώνων.

 • ΞΕΝΩΝΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ. {876 ΦΕΚ Β 661 2000) ο ξενώνας φιλοξενεί άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη (παρ.1). Ειδικότερα, τα Οικοτροφεία και οι Ξενώνες αναπτύσσουν δραστηριότητες Κοινωνικής Αποκατάστασης και συμμετέχουν από κοινού με άλλα νομικά πρόσωπα της περιοχής τους σε δραστηριότητες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, καθώς και κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.2716/1999). Οι ξενώνες ανάλογα με το χώρο εγκατάστασής τους χωρίζονται σε ενδονοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς (παρ. 3 άρθρο 3 της ΥΑ Α3α//2000) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2716/1999 επιτρέπεται η λειτουργία Ξενώνων και Οικοτροφείων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι Ξενώνες και τα Οικοτροφεία Παιδιών ή Εφήβων προσφέρουν θεραπευτικό περιβάλλον μακριά από την οικογένεια, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες θεραπείας τους και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα, κατά την περίοδο εκείνη, τα άτομα αυτά να ενταχθούν σε Φιλοξενούσες Οικογένειες (άρθρο 6).

 • ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000) στο  Οικοτροφείο φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλισθεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000) το προστατευμένο διαμέρισμα είναι χώρος στέγασης σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, ατόμων με ψυχικές διαταραχές τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα δεν υπερβαίνει τα έξι. Έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση.

 • ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (άρθρο 14 της ΚΥΑ 19353/19/10/2001 ΦΕΚ 1433 /22 /10/ 2001)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ Α3α//2000 (ΥΑ Α3α/οικ.{876 ΦΕΚ/Β/661/2000)  εποπτεύονται από τα νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και τις Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, και έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε κατάλληλες οικογένειες.

 

ζ) Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης (Κέντρα Ημέρας Κ.Η.)

Σύμφωνα με το  άρθρο 4 της ΥΑ Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 ΦΕΚ/Β/2444/2009 το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και τις οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποίες εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών του (ιδιαίτερα με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης τους) είτε ως θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς πόρους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για άτομα με ΔΑΦ (εδάφιο 6) τα Κ.Η. παρέχουν υπηρεσίες και προγράμματα:

 1. Διάγνωσης /Αξιολόγησης /Θεραπευτικού σχεδιασμού /Εκτίμησης οικογένειας και συνθηκών περιβάλλοντος.
 2. Σχεδιασμού εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης και παρακολούθησης της πορείας του ατόμου.
 3. Παροχής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων και εξειδικευμένα πρώιμης παρέμβασης για νήπια με ΔΑΦ.
 4. Συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας στο Κέντρο Ημέρας ή και στο σπίτι.
 5. Προετοιμασίας για Ένταξη σε εκπαιδευτικό / εργασιακό πλαίσιο (ανάλογα με την ηλικία του ωφελούμενου).
 6. Διασυνδετικής συνεργασίας με άλλους φορείς των τομέων Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

 

η) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2716/99 αποβλέπουν στην κοινωνικά οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

 

 

 

2. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΥΑ 80100_101202_2021 ΦΕΚ Β’ 6282/29-12-2021      

 

Με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την Διάγνωση και Πιστοποίηση Ποσοστού Αναπηρίας από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας – το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις  Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) κλπ (βλ. υποκατηγορία 4.5) –  και αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο.

 • Κριτήρια Διάγνωσης/Ποσοστό Αναπηρίας

Στα πλαίσια αυτά ο προσδιορισμός της πάθησης με κωδικό 11.9 Διαταραχές αυτιστικού φάσματος F84, [F84.0(αυτισμός παιδικής ηλικίας), F84.1(άτυπος αυτισμός), F84.5(σύνδρομο Asperger)] και κύρια διάγνωση Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος ή άλλως Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης ή άλλως Αυτισμό ή άλλως σύνδρομο Asperger γίνεται με σαφή κριτήρια: α) με βάση την αξιολόγηση Νοημοσύνης, β) ρητά καταγεγραμμένους Προσδιοριστές Λειτουργικότητας, Κοινωνική επικοινωνία, Επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές, Περιορισμένα ενδιαφέροντα, Προσαρμοστική λειτουργικότητα γ) Προσδιοριστές βαρύτητας/ σοβαρότητα της Διαταραχής ανάλογα με τον απαιτούμενο Βαθμό Υποστήριξης, αποδίδοντας στα άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος  ποσοστό αναπηρίας από 50%-80%.

 • Επ’ αόριστον/ισόβια ισχύς

Ορίζεται ότι το ποσοστό αναπηρίας θα προσδιορίζεται ισοβίως (και σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 84045 / ΦΕΚ 5074 /2-11-2021 επ’ αόριστον) στην ηλικία των 17 ετών και σε συνδυασμό με την ΥΑ 80100_101202_2021 ΦΕΚ Β’ 6282/29-12-2021 (βλ. 4.5. a) ανεξάρτητα από τον αριθμό των προηγηθεισών κρίσεων εφόσον υπάρχει τεστ νοημοσύνης.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα υπολειπόμενης συνολικής λειτουργικότητας (συνύπαρξη με σοβαρή ή Βαριά ΝΥ (και με αδρό προσδιορισμό), προβλήματα λόγου, αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, παρουσία εμμονικών συμπεριφορών, συννοσηρότητα κλπ.) υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού επ’ αόριστον από την ηλικία από 7-17 ετών.

 

 

 • Υπαγωγή στις παθήσεις για απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ΚΥΑ Α.1235 / ΦΕΚ Τεύχος B’ 5083/04.11.2021 με αντιστοίχιση των παθήσεων στον ΕΠΠΠΑ γίνεται η Υπαγωγή στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (για απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας, κάρτα στάθμευσης, απαλλαγή από διόδια).

 

 

3. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ Β 4898 2018)

Στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, αναφέρονται αναλυτικά ανά άρθρο το σύνολο των παροχών στους δικαιούχους του Οργανισμού ΚΑΙ ειδικότερα για τα άτομα με ΔΑΦ :

Στο Άρθρο 5 σχετικά με ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στο Άρθρο 7 σχετικά με ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο Άρθρο 11 σχετικά με ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στο Άρθρο 27 σχετικά με ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Στο Άρθρο 28 σχετικά με ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Στο Άρθρο 29 σχετικά με ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.)

Στο Άρθρο 30 σχετικά με ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Στο Άρθρο 31 σχετικά με ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Α.Δ.)

 

Στο Άρθρο 45 σχετικά με  ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 • Ειδικές θεραπείες (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) παιδιών και εφήβων παρέχονται με θεραπευτικές πράξεις ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 12 του άρθρου 45 και την παρ. 9 της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 Τροπ. (1η), της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β’ 4898) /ΦΕΚ 889/14 -3-19 προβλέπεται η παράταση παροχής των θεραπευτικών πράξεων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για τα ενήλικα άτομα με ΔΑΦ από τα κέντρα ειδικών θεραπειών και από ιδιώτες θεραπευτές.

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 45 για τις ΔΑΦ παρέχονται μέχρι 4 είδη θεραπειών μηνιαίως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον περιεχόμενο Πίνακα του Παραρτήματος στο   άρθρο 45 «Ειδικές Θεραπείες παιδιών και εφήβων» στην ΥΑ 47305 ΦΕΚ 5571/2018 καθορίζονται υπό τον όρο «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές»   ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών ανά είδος θεραπείας, η απαραίτητη ειδικότητα γνωματεύοντος ιατρού, η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.

 

Στα άρθρα 39-42 σχετικά με ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Θεραπείες Ενηλίκων (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

Στην παρ. 9 της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 Τροποποίηση (1η), της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β’ 4898) /ΦΕΚ 889/14 -3-19 προβλέπεται η παροχή Θεραπειών σε ενήλικα άτομα με ΔΑΦ που δεν λάμβαναν Ειδικές Θεραπείες με θεραπευτικές πράξεις ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ως ανήλικοι και έτσι δεν δικαιούνται παράταση της παροχής αυτών στην ενήλικη ζωή.

Στα άρθρα 39-42 της ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ/Β/4898/2018 ΕΚΠΥ ορίζονται ανά είδος Θεραπείας οι εγκεκριμένοι πάροχοι που εκτελούν τις θεραπείες, ο αριθμός των μηνιαίων συνεδριών, ο τρόπος και το ποσό αποζημίωσης (15 ευρώ) ανά συνεδρία.

 

Στο Άρθρο 37 σχετικά με ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ατόμων με βαρείες αναπηρίες)

 • Οδοντιατρική Περίθαλψη

Σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ/Β/4898/2018, ο Οργανισμός αποζημιώνει την οδοντιατρική περίθαλψη που διενεργείται σε δημόσιες δομές, ατόμων με βαρείες αναπηρίες όπως αυτισμό που η αντιμετώπιση τους απαιτεί χορήγηση γενικής ή περιοχικής αναισθησίας ή μέθης.

 

 

4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΥΑ ΕΜΠ//2012 (ΥΑ ΕΜΠ5 ΦΕΚ Β 3054 2012)

Στο άρθρο 17 παρ. 2.Β του  προ ισχύσαντα ΕΚΠΥ (2012) ορίζεται ως  μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό αποζημίωσης τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα  σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-Αυτισμός, για λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία – ή θεραπεία συμπεριφοράς και συμβουλευτική γονέων.

 

 

 

5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

a. ΚΕΠΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 20 της ΥΑ 84045/ΦΕΚ 5074/2-11-2021 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του (e-Ε.Φ.Κ.Α.), έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι η ενιαία ιατρική κρίση όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων ή άπορων πολιτών που αιτούνται πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις, διευκολύνσεις ή απαλλαγές που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα :

α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία.

β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία.

γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

 • Υποβολή Αίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 2, η αξιολόγηση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται:

α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για συνταξιοδοτικές παροχές.

β. Στα κέντρα κοινότητας των Δήμων, για προνοιακές παροχές σε χρήμα.

γ. Στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.

 • Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 & 11, αρμόδιο όργανο για αξιολόγηση των προσφυγών είναι η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., στην οποία υπάγεται η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και γνωματεύει επί της προσφυγής, επικυρώνοντας ή τροποποιώντας τη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

 • Αξιολόγηση επ’ αόριστον

Σύμφωνα με το άρθρο 22, οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, ορίζονται με τις διατάξεις της ΥΑ 80100_101202_2021 ΦΕΚ Β’ 6282/29-12-2021 (βλ.  2. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας).

 

 

b. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν.4058/2012, οι ανωτέρω Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους (συμπεριλαμβανομένων του χαρακτηρισμού ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία, του  καθορισμού ποσοστού αναπηρίας, του καθορισμού της Διάρκειας της αναπηρίας).