5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ – ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. ΟΠΕΚΑ Οδηγός προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων – ειδικά για αυτισμό

 

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

 

Το δικαιούνται άτομα με ΔΑΦ (με ή χωρίς Νοητική Στέρηση) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

 

 

2. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία (Β.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

 

1. Δικαιούχοι:

άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή* ότι έχουν ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13.

 

*Αρμόδιες Υγειονομικές  Επιτροπές  Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας είναι :

  • – τα ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13
  • – οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με το Άρθρο 1 N. 4331/2015 /ΦΕΚ A 69/02.07.2015

 

2. Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους  ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (313 ευρώ σήμερα). Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας. Η ως άνω σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται στα εν λόγω τέκνα, αποκλειστικά για την αναπηρία τους και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ. σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα ή ορφανική σύνταξη  σε τέκνο.

 

β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

  • – δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν
  • – έχουν αναπηρία από ψυχική πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2716/1999 (βλ. Ν.Β. κατηγορία 5.4).

 

3. Προϋποθέσεις χορήγησης:

αΝα μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία (π.χ. οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, οικονομική ενίσχυση παραπληγικών–τετραπληγικών, οικονομική ενίσχυση για αιματολογικά νοσήματα κτλ).    

β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.

γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313 € μηνιαίως.

 

 

 

3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (Β.Ν.Υ.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

 

1. Δικαιούχοι

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)σύμφωνα ΥΑΔ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019, όπως κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή*

 

*Αρμόδιες Υγειονομικές  Επιτροπές  Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας είναι :

  • – τα ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-4-13
  • – οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με το Άρθρο 1 N. 4331/2015 /ΦΕΚ A 69/02.07.2015

 

2. Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα

Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα που δεν λαμβάνουν για την αναπηρία άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή ) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ (ΦΕΚ Β’, 353/1998), ήτοι 360€ μηνιαίως, σύμφωνα με το αρ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010 της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

έχουν αναπηρία από ψυχική πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N.2716/1999 (βλ. Ν.Β. κατηγορία 5.4).

 

3. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία, άμεσα ή έμμεσα, καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή ) από ασφαλιστικό φορέα ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης του ΟΓΑ (ΦΕΚ Β’, 353/1998),  ήτοι 360€ μηνιαίως, σύμφωνα με το αρ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010 της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Να μη νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικοί σε ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.

γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως.

 

 

 

4. Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων και λήψη επιδομάτων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4488/2017 «Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων» ΑμεΑ που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, μπορούν να αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη χωρίς διακοπή ή περικοπή των παροχών που λαμβάνουν (σύνταξη λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, προνοιακό ή άλλο επίδομα ή νοσήλειο) (παρ. 1.α), ούτε επηρεάζεται η κρίση περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία από τα Κ.Ε.Π.Α. (παρ. 1.β).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4331/2015 τα ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 εργάζονται σε    Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)  και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή (όπως σύνταξη γήρατος), δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ. ή στις ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

 

 

 

5. Προσωπικός Βοηθός

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 στο Δ’ ΜΕΡΟΣ  του Ν. 4837/2021/ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021 εισάγεται ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού που είναι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34, το φυσικό πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει άτομα ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τόπου διαβίωσης, βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής τους, σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους, για την ενίσχυση της (ήδη υπάρχουσας) ανεξάρτητης διαβίωσης.

Σύμφωνα  με την παρ. 3. του άρθρου 37 η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού (Π.Β.) καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 η παροχή Π.Β. δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από τη λήψη τυχόν προνοιακών παροχών σε χρήμα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. συστήνεται πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και των αιτήσεων των εντασσόμενων στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού.

Εξειδικεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ 28458 /2022/ΦΕΚ 1427/Β/24-3-2022 η πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος ξεκινά από την δημοσίευση της ΥΑ  στην Περιφέρεια Αττικής, για δύο (2) έτη και η δεύτερη φάση σε περιοχές εκτός Αττικής για ένα (1) έτος για (1. 000) ωφελούμενους ανά φάση του Προγράμματος,  ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών με  Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από  (ΚΕ.Π.Α.)  με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 % και ατομικό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60. 000, 00) σύμφωνα με το  Άρθρο 6.

Σύμφωνα με το  Άρθρο 11 παρ. 4. δεν επιτρέπεται η παροχή Προσωπικής Βοήθειας από πρόσωπο που συνδέεται με τον ωφελούμενο με σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένεια α’ ή β’ βαθμού ενώ  επιτρέπεται Προσωπική Βοήθεια υπό καθεστώς συνοίκησης από επαγγελματία. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3. παρέχεται ωριαία Προσωπική Βοήθεια έως 8 ώρες ημερησίως και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως ενώ σύμφωνα με την παρ. 4. για το καθεστώς συνοίκησης η αποζημίωσή  ανέρχεται σε (€ 1. 200) μικτά μηνιαίως και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης. Σε αυτή την περίπτωση ο Δικαιούχος δικαιούται και οικονομική ενίσχυση διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 250) μηνιαίως και οφείλει να παρέχει στον Προσωπικό Βοηθό του δικό του επιπλωμένο δωμάτιο και διατροφή.

 

Έχουν δημοσιευθεί οι κατωτέρω σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους και ενδιαφερόμενους εγγραφής στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία:

ΑΠ 5817_30-3-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

ΑΠ 1686 _23-9-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή και ένταξη στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

 

 

6. Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία- Κάρτα Αναπηρίας- Μητρώο Παροχών Αναπηρίας 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4961/2022/ΦΕΚ Α 146/27-7-2022 δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Σύμφωνα με την παρ. 1. σε αυτό καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η καταγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία δεν θίγει την ισχύ πιστοποιήσεων αναπηρίας που έχουν ήδη χορηγηθεί. Σύμφωνα με την  παρ. 2. το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διασυνδέεται με δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία και έχουν πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση τους.

Σύμφωνα με την παρ. 1. του άρθρου 106 του Ν. 4961/2022/ΦΕΚ Α 146/27-7-2022 στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η Κάρτα Αναπηρίας αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου. Σύμφωνα με την παρ. 2. η Κάρτα Αναπηρίας διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται και η απόδειξη της ιδιότητας του κατόχου μέσω της Κάρτας Αναπηρίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 4961/2022/ΦΕΚ Α 146/27-7-2022 δημιουργείται Μητρώο Παροχών Αναπηρίας. Στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας καταγράφονται οι διευκολύνσεις, τα ωφελήματα και οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους. Σύμφωνα με την παρ. 2. η συμπλήρωση του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας γίνεται από τους δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία.