3.3 ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Σύμφωνα με το Ν.4800/2021/ΦΕΚ81/Α/21-5-2021, τροποποιήθηκαν άρθρα του Αστικού Κώδικα σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ζητήματα οικογενειακού δικαίου που αφορούν την άσκηση  Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας και Επικοινωνίας παιδιών και γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από τους δύο δεν ασκεί την επιμέλειά τους.

Έτσι στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ στο άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο 56 του ΑΚ σχετικά με την κατοικία ανηλίκου. Στο άρθρο 4 παρ. 2, τροποποιώντας το άρθρο 1441 του ΑΚ, προβλέπεται η αναγκαστική κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας για τη λύση γάμου, που αφορά την επιμέλεια των τέκνων, τον τόπο διαμονής τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και την διατροφή τους. Στα άρθρα 5–10 τροποποιούνται τα άρθρα 1511-1516 του ΑΚ σχετικά με το περιεχόμενο και την άσκηση της Γονικής Μέριμνας. Ειδικότερα στο άρθρο 7 ορίζεται ότι: Στις περιπτώσεις διαζυγίου/ διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα επιχειρεί πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του ΑΚ, όπως τροποιείται από το άρθρο 10. Θέματα από κοινού άσκησης Επιμέλειας ρυθμίζονται στο άρθρο 12, που τροποποιεί το άρθρο 1519 του ΑΚ.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ στο  άρθρο 13 όπου γίνεται αντικατάσταση του άρθρου 1520 του ΑΚ, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το δικαίωμα και την διασφάλιση επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει μαζί με το τέκνο του, ενώ στο άρθρο 14 όπου γίνεται αντικατάσταση του άρθρου 1532 του ΑΚ, ορίζονται οι συνέπειες κακής άσκησης  της Γονικής Μέριμνας από τον γονέα.

 

Κατεβάστε εδώ όλα τα άρθρα της γονικής μέριμνας.