8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας [της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) ], δημόσια νοσοκομεία, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Υγείας, Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ.1 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4997/2022: Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (παρ. 2 άρθρο 17 του ν. 4058/2012), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Υγείας και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν αρμοδιότητα για τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.* 

Σύμφωνα με άρθρο 54.2 του Ν.4823/2021 για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους. Η λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) καθορίζεται στην ΥΑ 134960 /Δ3/ΦΕΚ 5009/27-10-2021) άρθρο 17 παρ 3-12.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4823/2021 προβλέπεται ότι οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012, η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία. 

* τα  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4823/2021 (Α΄136) για  ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή (παρ.αη), για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων στις εξετάσεις (παρ. αθ), την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης (παρ.5), την παροχή περισσότερου χρόνου, τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και την παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή για τις  εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ 4. β) του άρθρου 53 του Ν.4823/2021). 

Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) 

Σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 53 σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η αξιολογική έκθεση της Ε.Δ.Ε.Α.  είναι οριστική, ΠΑΡ. 6. Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). ΠΑΡ. 7Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Τα παιδιά με ΔΑΦ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) δικαιούνται την παροχή δημόσιας δωρεάν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης τους, που ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών (ν. 4704 ΦΕΚ Α 133/14-7-20). 

Όπως προβλέπεται από το Ν. 3699/2008, τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να φοιτούν :  

 • Σύμφωνα με άρθρο 6 παρ. 1 α) σε Γενικά σχολεία με υποστήριξη ανάλογη των εκπαιδευτικών αναγκών τους,  β) εντός της Τάξης με Παράλληλη Στήριξη ή με Στήριξη από  Ειδικό Βοηθό επιλογής των γονέων τους (άρθρο 7) ή από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή (αρθρ.6, πργρ. 2 & 3), γ)  σε Τμήματα Ένταξης 
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 α) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων (άρθρο 4β), στο σπίτι με κατ’ οίκον διδασκαλία (άρθρο 4 γκαι με  ένταξη στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών σύμφωνα με άρθρο 173 Ν. 4823/2021. 
 • Σύμφωνα με ΥΑ Π1β/Γ.Π.οικ.116847 ΦΕΚ Β 1519 2002 μπορούν επίσης να φοιτούν σε Βρεφον/κούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας των Δήμων σε τμήμα νηπίων με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών και σύμφωνα με ΥΑ 41087/ΦΕΚ Β 4249/5-12-17 (άρθρο 1.3) κατά προτεραιότητα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό ή με συνοδό που παρέχει δωρεάν ο Δήμος (άρθρο 1.1)  ή με ειδικό βοηθό-συνοδό επιλογής και οικονομικής επιβάρυνσης των γονέων τους (άρθρο 48 του Ν.4647/2019 – ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019). 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του  Ν. 4837 _ 2021_ΦΕΚ 178_1-10-2021  σε κάθε Φορέα Παιδικής Προστασίας ορίζεται  Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων, ο οποίος αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα.

 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 51 & 51 του Ν. 4997_2022 θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.), καθώς και τις οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχονται   από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού εξαιρουμένων όλων των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών, και εστιάζοντας στις καθημερινές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στο σπίτι και στην κοινότητα, με την ενεργό συμμετοχή και διαρκή υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τη συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, καθώς και τη σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για το παιδί και την οικογένεια, που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία,  συμβουλευτική υποστήριξη στην οικοδόμηση προσβάσιμου περιβάλλοντος στο σπίτι και διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο παιδί.

Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται, ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας. Για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών το πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται σε μαθητές και στην οικογένειά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 229 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και τον ν. 3699/2008 (Α’ 199). Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Σύμφωνα με Ν. 3699/2008 

Α) Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν : 

α) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ για μαθητές με έναρξη φοίτησης υποχρεωτικά από το τέταρτο 4ο (κατά Δήμους) και μέχρι το αργότερο το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους.(αρθρ. 8α,αα) (ν. 4704 ΦΕΚ Α 133/14-7-20). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ 1.α του Ν. 3699/2008 ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ` ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ` ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

[Επίσης νήπια με ΔΑΦ μπορούν να φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε Βρεφον/κούς  Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας των Δήμων σε τμήμα νηπίων με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών (βλ. ανωτέρω ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)]. 

 

β) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους (ή των 15 ετών το ανώτερο με παράταση ενός έτους με απόφαση αποκλειστικά της Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (άρθρο 8α,ββ). 

 

Β) Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 8 παρ. 1 β) υπάρχουν: 

(στις παρακάτω ΣΜΕΑΕ η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού τρίτου(23ου) έτους της ηλικίας τους) 

α) Τα Γυμνάσια ΕΑΕ, τα Λύκεια ΕΑΕ, τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.). Η φοίτηση και στο Γυμνάσιο (για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους) και στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετραετής. Οι απόφοιτοι της Δ’ Τάξης Λυκείου  δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων. 

(‘Ολα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α’ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα πργρ2γ,αρθρ.56, Ν 3966/2011.) 

γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί έξι τάξεις (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)(8 ε) 

Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. 

 

Γ ) Στη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση υπάρχουν:

 • Το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με το Ν.4763/2020/ΦΕΚ Α 254/21.12.2020 εντάσσεται στη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση/Κατάρτιση. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 36 σε αυτό εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και σύμφωνα με την παρ.2 εφαρμόζονται: α) Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας στη σχολική Μονάδα και β) Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 σκοπός του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων γ) η ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.

 

 • Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) σύμφωνα με την ΥΑ 5954/2014/ΦΕΚ1807/2-7-2014 εντάσσονται στη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Τα ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν προς το παρόν απευθύνονται μόνο σε σπουδαστές με αισθητηριακές αναπηρίες (κώφωση, βαρηκοΐα, οπτική αναπηρία).

 

 • Ο ΟΑΕΔ διαθέτει δύο (2) εκπαιδευτικές δομές, με απώτερο στόχο την επαγγελματική κατάρτιση άνεργων ατόμων με αναπηρία απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή με απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου, τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους και την προετοιμασία τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας: τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών που λειτουργεί σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 1674/33/22-06-2016), Απόφαση ΟΑΕΔ παρ. 3 με Α Π 35032 / 17-06-2021 και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης που λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ 92100/31/12/2018/ΦΕΚ 6107/2018 (βλ. b) Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση/Προγράμματα ΟΑΕΔ)

 

 • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 Μαθητές/τριες με ΔΑΦ μπορούν να φοιτούν σε Γενικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με υποστήριξη ανάλογη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, σε Τάξεις Ένταξης , εντός της Τάξης με Παράλληλη Στήριξη ή με Στήριξη από  Ειδικό Βοηθό επιλογής των γονέων τους ή από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή (βλ. ανωτέρω ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ). 

 

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 2 παρ. 6 της ΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 (ΦΕΚ Β’ 4187/10-09-2021) για τους/τις μαθητές/τριες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και εκείνους που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

Επίσης σύμφωνα με την  ΥΑ 124068/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 4558/Β/1-10-2021 στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» καταχωρίζονται στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών τα απαραίτητα στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών προσώπων- εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test)-, σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία αυτών στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής.

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΔΒΜΘ Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού εντός του σχολικού χώρου με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα αυτού, δεν μπορεί να απαγορευθεί με προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα,  εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. παρακώλυση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, άσκηση βίας ή πρόκληση ταραχής) (παρ. α & β). Σύμφωνα με την παρ. στ) η παραλαβή του τέκνου γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. γ)  η συμμετοχή του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί σε εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εορτές, δεν μπορεί επίσης να απαγορευθεί με αντίθετη επιθυμία του άλλου γονέα, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι σχετικής δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα δε με την παρ. ε) η συμμετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου-μαθητή (αλλά το υπόλοιπο της γονικής του μέριμνας) στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας (Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων) δεν μπορεί να αποκλειστεί.

 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΑΦ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. αη) του Ν.4823/2021 τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την υιοθέτηση εύλογων προσαρμογών, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης των ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών Για τις  εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις (παρ. αθ) τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. εισηγούνται την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Γ της ΥΑ Φ.251_22806_Α5 _ΦΕΚ Β 897_8.3.2021  Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται: i) γραπτά ή ii) προφορικά. Στο Άρθρο 3 περιγράφεται ο  Ορισμός Επιτροπών Εξέτασης και Διαδικασία εξέτασης. Επίσης στο άρθρο 4 ορίζεται ότι οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Δ.Ε.Α. η σχετική αίτηση και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Σύμφωνα με την ΥΑ 588//2021 (ΥΑ 58877/Δ6 ΦΕΚ Β 2184 2021) για την Εισαγωγή και εγγραφή μαθητών με ΔΑΦ σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια προβλέπονται προσαρμογές που αφορούν τον χώρο  και  τον χρόνο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων  καθώς και την επανάληψη διατύπωσης του θέματος ή απάντησης στον εξεταζόμενο μαθητή με ΔΑΦ. 

 

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π., ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Α.Ε.) Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), σε Τάξη Ένταξης (Τ.Ε.) και σε Παράλληλη Στήριξη (Π.Σ.) σε Σχολική Μονάδα Γενικής Αγωγής,  σε παροχή διδασκαλίας στο σπίτι. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 ΝΟΜΟΣ 3699/2008 η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από: α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. 

Στην ΥΑ 27922/Γ6 ΦΕΚ Β 449 2007 καθορίζονται ΤΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ανάλογα με το πλαίσιο φοίτησης στο οποίο διορίζονται. Ειδικότερα καθορίζονται τα καθήκοντα των: 

Εκπαιδευτικών ειδικών σχολείων  

Εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.)  

Εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης (Π.Σ.)  

Εκπαιδευτικών που παρέχουν διδασκαλία στο σπίτι  

 

 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) 

Στην ΥΑ 27922/Γ6 ΦΕΚ Β 449 2007 καθορίζονται ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ. Ειδικότερα καθορίζονται τα καθήκοντα των: 

Ψυχολόγων 

Κοινωνικών Λειτουργών 

Θεραπευτών Λόγου  

Φυσικοθεραπευτών  

Εργοθεραπευτών  

 

 • Σχολικοί Νοσηλευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

Στην ΥΑ 27922/Γ6 ΦΕΚ Β 449 2007 καθορίζονται ΤΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ των Σχολικών  Νοσηλευτών  των ΣΜΕΑΕ και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ  

 

 • Σχολικοί Νοσηλευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Στο Άρθρο 1 της  ΥΑ 88348/Δ3/2018 – ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018 καθορίζονται τα Καθήκοντα και αρμοδιότητες  Σχολικών Νοσηλευτών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης και του Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

 

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑμεΑ 67% ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ (Α.Ε.Ι.),(Α.Ε.Α.). ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΑΕΙ. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα παθήσεων της ΥΑ Φ.153_147462_Α5_ΦΕΚ 6069_Β_28-11-2022» Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΑ Φ.151/17897/Β6/07-02-2014….» τα άτομα με ΔΑΦ συγκαταλέγονται στην νομοθετική ρύθμιση για εισαγωγή τους σε ποσοστό 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άνευ εξετάσεων. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται με τον κωδικό 91 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.152/141455 /Α5/8-12-2023 οι υποψήφιοι που είναι άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και δικαιούνται  εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άνευ εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, , καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. ή πιστοποιητικά των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας

 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΠ Φ.153_ 54877 _Α5_17-5-2023  οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Πέμπτη 18 Μαΐου  μέχρι και Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 μετά από παράταση. Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

Οι υποψήφιοι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

 • ένα (1) αντίγραφο του συμπληρωμένου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
 • την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

 1. φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου
 3. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 4. σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης εξουσιοδότηση.

προς το: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0091, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα με την ένδειξη: 3 Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2023 και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER )

 

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.151 / 89670 /A5/ΦΕΚ/Β/1918/1-6-2017 Καθορίζεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αποφοιτούν την τρέχουσα σχολική χρονιά εφόσον το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν αίτηση – δήλωση δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο για τους υποψήφιους του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί για να εξεταστούν εφόσον η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση – δήλωση ο υποψήφιος και του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων. Επίσης σύμφωνα με το  Άρθρο 3 ορίζεται ότι η αποζημίωση καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη των εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο υποψήφιος αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 «Μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών» του Ν 4692/2020 & το άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 «κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις» φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄αρ.Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται  έχουν δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού που ισχύει στα ΑΕΙ, στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 οι φοιτητές Α.Ε.Ι. με αναπηρία τουλάχιστον 67%, βάσει αποδεικτικών των ΚΕ. Π.Α., δύνανται να μετεγγράφονται στην πόλη όπου ακολουθούν τη θεραπευτική τους αγωγή, στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών της ίδιας επιστημονικής ή γνωστικής κατεύθυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα οποία τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ∆.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαιρετικώς συναφή μεταξύ τους, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν.4957/2022 τα ΑΕΙ υποχρεούνται να εφαρμόζουν αναγκαία μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. Τα μέτρα αφορούν : α) τη φυσική προσβασιμότητα των χώρων και των κτιρίων, β) την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γ) την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, δ) την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας, ε) την ισότιμη συμμετοχή στην εν γένει ακαδημαϊκή ζωή.

Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 76 του Ν 4957/2022 με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με την παρ 3δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Σύμφωνα με την ΥΑ 53552/Ζ1/12-05-2022 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), όπως άτομα  που έχουν σύζυγο ή/και τέκνα – εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%, προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές/τριες των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

 

 

7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την ΥΑ  50025/ΦΕΚ 4217/26-9-2018  «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» η μεταφορά των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα είναι δωρεάν και γίνεται με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων (Κεφάλαιο Α) ή με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με ΕΔΧ (ΤΑΧΙ)  (Κεφάλαιο Β άρθρο 1) ή με επιδότηση (άρθρο 3).  

Η ύπαρξη συνοδού δεν είναι υποχρεωτική και η απόφαση για την ύπαρξή του λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου (Κεφάλαιο Γ παρ. 1γ)  Αρμόδια όργανα  για την εποπτεία είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και η Περιφέρεια (άρθρο 5). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 11 της ΥΑ 85317/Δ3 ΦΕΚ Β 2171 2019 οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθορίζουν το πρόγραμμα επιτήρησης των μαθητών/τριών κατά τους χρόνους άφιξης αποχώρησης. 

 

8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την ΥΑ . 72367/ΓΔ4/ 2675/24-6-21 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21- 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. ,στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια  και στα ΕΕΕΕΚ εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες κατόπιν γνωμάτευσης  του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.  

Στις διατάξεις των παραγράφων 9,10,11 ορίζονται οι αντιστοιχίσεις των τάξεων Σχολικών  Μονάδων Γενικής ή Ειδικής αγωγής με βάση τις οποίες  δύνανται να αλληλομεταγγράφονται κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ οι μαθητές/τριες που φοιτούν ή αποφοιτούν από αυτές. 

Σύμφωνα με την ΥΑ 588//2021 (ΥΑ 58877/Δ6 ΦΕΚ Β 2184 2021) για την Εισαγωγή και εγγραφή μαθητών με ΔΑΦ σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια προβλέπονται προσαρμογές που αφορούν τον χώρο  και  τον χρόνο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων  καθώς και την επανάληψη διατύπωσης του θέματος ή απάντησης στον εξεταζόμενο μαθητή με ΔΑΦ. 

 

9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ 65531/Δ3/7-6-2021 ορίζεται στην  

παρ.Α.1.α) ότι στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε (5) ή τεσσάρων (4) ετών. 

παρ. Α.1.γ) ότι η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.  

παρ Α. 1. ε) ότι η  φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών.  

παρ.Α.1.β) ότι στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω.  

παρ.Α.1.ε) ότι σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. 

 

 

10. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Σύμφωνα με το Ν.2621 /98 Άρθρο 2 παρ. 1. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. 

Στο Δ4/662 α/ 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ορίζεται η διαδικασία Συγκρότησης και λειτουργίας οργανώσεων γονέων των μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την παρ. ε) της Εγκυκλίου ΥΠΔΒΜΘ Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010 η συμμετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου-μαθητή (αλλά το υπόλοιπο της γονικής του μέριμνας) στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας (Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων) δεν μπορεί να αποκλειστεί.