11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3 του ΠΔ11/2014-ΦΕΚ17/Α/29-1-2014 και τον περιλαμβανόμενο στο άρθρο 15, Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών (σελ. 228, με κωδικό πάθησης 347),  τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό) κρίνονται και με βάση τα Άρθρα 32 παρ.1, 13 παρ.1α  & 34 παρ.3 του Ν. 3421/2005 Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), για λόγους υγείας και  δικαιούνται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές απαλλαγή από την στράτευση (άρθρο 11 παρ.1, άρθρο 32 παρ.4).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών δ.) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί. Αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της απαλλαγής μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό, εφόσον επιθυμεί. ε.) Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί. στ.) Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.

Σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ.2 & 37 παρ.1α για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων που αδυνατούν για λόγους υγείας να μετακινηθούν, αρμόδια κατά περίπτωση είναι η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε δήμο ή κοινότητα της έδρας του. Οι επιτροπές αποφαίνονται μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση (Άρθρο 37 παρ.4).

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ 3. Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειμένου για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με παρ. 5. Για την έκδοση της γνωμάτευσης λαμβάνονται υπόψη συμβουλευτικά και τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή.