11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3 του ΠΔ11/2014-ΦΕΚ17/Α/29-1-2014 και τον περιλαμβανόμενο στο άρθρο 15, Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών (σελ. 228, με κωδικό πάθησης 347),  τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό) κρίνονται και με βάση τα Άρθρα 32 παρ.1, 13 παρ.1α  & 34 παρ.3 του Ν. 3421/2005 Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), για λόγους υγείας και  δικαιούνται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές απαλλαγή από την στράτευση (άρθρο 11 παρ.1, άρθρο 32 παρ.4).

Σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ.2 & 37 παρ.1α για την υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων που αδυνατούν για λόγους υγείας να μετακινηθούν, αρμόδια κατά περίπτωση είναι η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε δήμο ή κοινότητα της έδρας του. Οι επιτροπές αποφαίνονται μετά από αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για εξέταση (Άρθρο 37 παρ.4).