3.2. Ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκου συνοπτικά

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

 

Ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκου αποβλέπει, όπως και η γονική μέριμνα, στην προστασία των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ανηλίκου.

 

Με το θεσμό αυτό ρυθμίζονται η επιμέλεια του προσώπου, η διοίκηση της περιουσίας του και η από το νόμο αντιπροσώπευσή του. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του ανωτέρω θεσμού είναι ολοφάνερη στις περιπτώσεις, όπου η γονική μέριμνα δεν υπάρχει καθόλου ή αδρανεί. Η επιτροπεία συνιστά «δημόσιο λειτούργημα», χαρακτήρας που προκύπτει από τον ενδεχόμενο διορισμό του επιτρόπου αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, από τον αναγκαστικό χαρακτήρα των διατάξεων που διέπουν την άσκηση της επιτροπείας και από τους πολλαπλούς ελέγχους που επιβάλλονται στον επίτροπο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1682 του ΑΚ σε κάθε περίπτωση στερητικής δικαστικής συμπαράστασης έχουν, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων.

Ειδικότερα αναφέρονται διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων που αφορούν τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου καθώς και την έγκριση ορισμένων ενεργειών από αυτό ή με άδεια του Δικαστηρίου σε περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης (βλ. ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΝΒ/ 3.1. Η δικαστική συμπαράσταση συνοπτικά).

 

Κατεβάστε εδώ όλα τα άρθρα της επιτροπείας ανηλίκου.