2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα (άρθρα 101α & 103 παρ.9). Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 με βάση τον Ν. 2477/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3094/2003 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν. Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του Συνηγόρου καθορίζονται στους Ν. 3051/2002 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4055/2012), 3094/2003 (όπως ισχύει) και στον Κανονισμό Λειτουργίας του με το ΠΔ 273/1999.

 

Σύμφωνα με τον Ν.3094/2003, αποστολή του Συνηγόρου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. O Συνήγορος σύμφωνα με άρθρο 2 του ΠΔ 273/1999 ασχολείται επίσης με την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ως διαμεσολαβητής, ο Συνήγορος διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις προς τη δημόσια διοίκηση. Δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε ακυρώνει τις παράνομες πράξεις της δημόσιας διοίκησης. Στον Συνήγορο μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε Έλληνας ή αλλοδαπός πολίτης που ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συναλλάσσεται με το ελληνικό Δημόσιο.

 

Ειδικά, ως προς τις προσβολές των δικαιωμάτων του παιδιού, στον Συνήγορο μπορεί να προσφύγει το άμεσα ενδιαφερόμενο παιδί, γονέας ή συγγενής του, αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη της παραβίασης ενός δικαιώματος του παιδιού. Τα ίδια ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων (Ν. 4443/2016 άρθρα 3,5,7,8 κλπ.).

 

Ο Συνήγορος παρεμβαίνει σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του με τη δημόσια διοίκηση. Ενδεικτικά: ελλιπής παροχή ή άρνηση παροχής πληροφοριών, υπερβολική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημάτων, παράβαση νόμου ή εφαρμογή παράνομης διαδικασίας και αθέμιτες διακρίσεις εις βάρος πολιτών (άρθρο 2 του ΠΔ 273/1999).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν . 3094/ 2003, ο Συνήγορος είναι αρμόδιος για διαφορές του πολίτη με υπηρεσίες: • Του Δημοσίου. • Των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες). • Άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). • Των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), των επιχειρήσεων και των οργανισμών που ελέγχονται από το κράτος ή από ΝΠΔΔ. Ειδικά σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού και της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση, ο Συνήγορος είναι αρμόδιος και για πράξεις ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρο 1 του Ν . 3094/ 2003).

 

Σύμφωνα με άρθρο 3 & 4 του ΠΔ 273/1999, ο Συνήγορος επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

 

Σύμφωνα με άρθρα 4-6 του ΠΔ 273/1999,  ο Συνήγορος μπορεί: • Να ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να διενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. • Να θέτει προθεσμία προς τις υπηρεσίες, μέσα στην οποία οφείλουν να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους. Άρνηση δημόσιου λειτουργού, υπαλλήλου κ.λπ. να συνεργαστεί με τον Συνήγορο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος ή λόγο αντικατάστασης.