Άρθρο 8 ΚΥΑ 74617 ΦΕΚ Β 2670 2021: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες Ν.4797/2021.

Άρθρο 8 ΚΥΑ 74617 ΦΕΚ Β 2670 2021: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες Ν.4797/2021.

Άρθρο 8

 Επιχειρήσεις ΑΜΕΑ ή μελών οικογενειών ΑΜΕΑ

  1. Λαμβάνουν κατά προτεραιότητα την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες οι επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν ανιόντα α` βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κατ` εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της κατά προτεραιότητα χορήγησης της επιχορήγησης, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

 

  1. Για την απόδειξη της αναπηρίας με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), προσκομίζονται, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, επιπλέον τα εξής:

 

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

 

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

3. Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για την ως άνω ιδιότητα απαιτείται πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο εδώ:

PDF – ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΑ 74617_2021

Κοινοποίηση του άρθρου