Θεματική Ενότητα: 5.3 ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΕΝIΣΧΥΣΗΣ ΑΤOΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙA ΝΟΗΤΙΚH ΥΣΤEΡΗΣΗ (Β.Ν.Υ.) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡIΑΣ 80% ΚΑΙ AΝΩ